Chi tiết

Hướng Dẫn – NGUYÊN LIỆU DÃ TẨU – KHOÁNG THẠCH

30/08

NGUYÊN LIỆU DÃ TẨU – KHOÁNG THẠCH

🔸 Tọa Độ Xuất Hiện Tại : Tương Dương Tây
• Lượng Ngân khoáng: (163/194), (170/199), (175/191)
• Xích Đồng khoáng: (166/202), (173/196), (183/185)
• Từ Thiết khoáng: (163/197), (169/129), (177/185)